Saturday, 26 June 2010

आयुष्यातली काही वळणं इतकी वक्र असतात की वाटेवर रस्ता पुढे कुठे कसा जातोय तेच कळेनासं होतं. आपण भांबावून जातो. अशाच एका वळणावर मी उभा आहे आणि उद्याकडे पाहतोय.

No comments:

Post a Comment

Rishibhai मित्रांनी दिलेलं नाव.